Om mig

 

Startside
Om mig
Interesser
Foretrukne
Fotogalleri
VIKAR

 

 Jeg er PENSIONIST,tidligere praktiserende læge i Nordborg,gift med Gitta.

                               

" Fortiden kan ikke viskes bort ved hjælp af tid.Tid er ikke vejen til frihed.Når man så snart fortiden skyder sig ind klart med hjerte og sind iagttager denne,hører fortiden op" (Krishnamurti)

"Tanken kan ikke holde check på verden, for den kan end ikke holde check på sig selv."(Gödel)

 

          AF "AFSLUTTENDE UVIDENSKABELIG EFTERSKRIFT

Dog tilbage til "Stadierne". Fra Enten-Eller er det kjendeligt forskjellig ved en Tredeling. Der er tre Stadier, et æstetisk, et etisk, et religieust, dog ikke abstrakt, som det umiddelbare Middelbare, Eenheden, men concret i Existens-Bestemmelse som Nydelse-Fortabelse, Handling-Seier; Lidelse. Dog uagtet denne Tredeling er Skriftet ligefuldt et Enten-Eller. Det ethiske og religieuse Stadium staae nemlig i et væsentligt Forhold til hinanden. Misligheden ved Enten-Eller var netop, at Værket sluttede ethisk af, som viist blev. I Stadierne er dette blevet tydeliggjort, og det Religieuse hævdet sin Plads.

Ved Tredelingen er Existens-Stillingen mellem Stadierne indbyrdes forandret. I Enten-Eller er det æsthetiske Standpunkt en Existens-Mulighed og Ethikeren existerende. Nu er det Æsthetiske existerende, Ethikeren stridende, stridende ancipiti proelio((i dobbelt kamp)) imod det Æsthetiske, som han dog let overvinder atter, ikke ved Aandens forføreriske Gaver, men ved ethisk Lidenskab og Pathos; og mod det Religieuse. Idet Ethikeren slutter af, gjør han sit Yderste for at værge mod den afgjørende Form af et høiere Standpunkt. At han saaledes værger sig, er i sin Orden, da han jo ikke er et Standpunkt, men en eksisterende Individualitet.

Æsthetikeren i Enten-Eller var en Mulighed af Existens; han var et ungt, rigt begavet, tildeels haabefuldt Menneske, der forsøgte sig paa sig selv og paa Livet. -

Assessoren var i Forhold til ham gemytlig, ethisk sikker og væsentlig formanende.-

I Stadierne træder det Æsthetiske bestemtere frem i Existens, og derfor bliver det latent i selve Fremstillingen aabenbart, at den æsthetiske Existens, selv hvor der falder et mildere Lys over den, ligesom den altid væsentlig er glimrende, er Fortabelse; men det er ikke er fremmed Standpunkt, som Assessorens, der gjør dette tydeligt til Advarsel for et ungt Menneske, hvis Liv endnu ikke i dybeste Forstand er afgjort. At formane mod en afgjort æsthetisk Existens er for sildig, at ville formane Victor Eremita, Constantin Constantius, Modehandleren eller Johannes Forføreren er at gjøre sig selv latterlig, og frembringe en comisk Virkning..-

Det unge Menneske er nærmest ved kun at være en Mulighed, og derfor endnu til at haabe paa. Han er væsentligen Tanke-Tungsind. Constantin Constantius er Forstands-Forhærdelse. Victor Eremita er sympathetisk Ironie. Modehandleren er dæmonisk For tvivlelse i Lidenskab. Johannes Forføreren er Fortabelse i Kulde, en "mærket" og uddød Individualitet. Alle er de indtil Fortvivlelse conseqvente.- -

Johannes Forføreren ender med, at Qvinden kun er Øieblikket--

Der hvor Johannes Forføreren ender, begynder Assessoren: at Qvindens Skjønhed tiltager med Aarene. Her accentueres Tiden ethisk --

Det æsthetiske Stadium er meget kort antydet-for ved at trænge dette tilbage, desto mere at bringe det ethiske Stadium og især det Religieuse frem.

Hvad Skriftets Indhold nærmere angaaer, da skal jeg ikke videre indlade mig. Dets Betydning, hvis det har nogen, vil ligge i de forskjellige Stadiers forskjelligt anskueliggjorte Existens-Inderlighed i Lidenskab, Ironie, Pathos, Humor, Dialektik.-

Min Thesis var, at Subjektiviteten, Inderligheden er Sandheden. Den var mig det Afgjørende med Hensyn til Christendommens Problem, og af det samme Hensyn har jeg meent at burde forfølge en vis Stræben i de pseudonyme Skrifter, som indtil det sidste redeligen have afholdt sig fra at docere, og at burde tage et fortrinligt Hensyn til det sidste, fordi det udkom efter mine Smuler, frit reproducerende minder om de tidligere, og gjennem Humor som Confinium bestemmer det religieuse Stadium.-

Der er tre Existens-Sphærer: den æstetiske, den ethiske, den religieuse. Til disse svare to Confinier: Ironie er Confiniet mellem det Æsthetiske og det Ethiske; Humor Confiniet mellem det Ethiske og det Religieuse.

Ironi er Aandens Dannelse, og følger derfor nærmest efter Umiddelbarheden; saa kommer Ethikeren, saa Humoristen, saa den Religieuse.

(Kierkegaard)

 

 

 Dét AT LÆRE er en stadig bevægelse,en stadig fornyelse..

 Det er ikke "at have lært" og se udfra det.Ved at lytte til det som bliver sagt og ved at iagttage os selv en     smule lærer vi noget,oplever vi noget;og det vi lærer og oplever bliver så udgangspunktet.Vi ser udfra erindringen om det vi har lært og det vi har oplevet;erindringen er udgangspunktet.Dette er derfor IKKE at se,det er IKKE at lære.At noget læres forudsætter et sind som hver gang lærer påny.Det er altså altid nyt og rede til at lære.Af den grund interesserer det os ikke at dyrke erindringen men snarere at iagttage og se hvad der virkelig sker.

Videnskabsmanden(SUBJEKTET) ser måske på noget gennem et mikroskop og iagttager det nøje;der er et OBJEKT udenfor ham selv og han betragter det uden forudfattede meninger,omend med en vis viden som han nøvendigvis må have fot at kune se.

Før vi kan studere det indgående må vi være klar over vores hang til at vurdere,dømme,drage konklusioner,denne vedvarende proces som vil forhindre IAGTTAGLSEN,den årgågne iagttagelse..

HVAD er "det" som "ser"?? "Instrumentet" må være rent,ellers kan det ikke se.Iagttag herefter urenhederne i "instrumentet".    (Krishnamurti

         

Vidnet,-den bevidsthedsform,der ved,hvad der er tilfældet.

VALGLØS opmærksomhed,"dømmer ej","salige er de,der vide hvad de gøre".

Hver gang bevidsthedens pil rettes udad,skal opmærsomhed samtidig hvile et sted i subjektet.Bevidstheden skal være i balance mellem subjekt/objekt-opfatte begge samtidig.

Pfeil und Bogen

 

                             

Startside | Om mig | Interesser | Foretrukne | Fotogalleri | VIKAR

Dette sted blev sidst opdateret 31. marts 2014